Όροι Χρήσης Και Προϋποθέσεις
Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους τους ορούς και προϋποθέσεις πριν τη χρήση του ιστοτοπου epipla-bar.gr (ο “ιστοτοπος”), συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στον “ιστοτοπο”, η τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους ορούς και τις προϋποθέσεις χρήσης . ο “ιστοτοπος” διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης η προσθήκης ορών και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους ορούς και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. η χρήση του “ιστοτοπου”, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των ορών και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα αποδοχή από μέρους σας των ορών και των προϋποθέσεων υπηρεσιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους ορούς και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον “ιστοτοπο”.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του “Iστοτόπου”, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών (η «Υπηρεσία») μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους.

Περιορισμοί χρήσης
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της “υπηρεσίας” για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, η με οποιονδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες ορούς χρήσης. συμφωνείτε να κάνετε μονό προσωπική, μη εμπορική χρήση της “υπηρεσίας” και μόνον προς το δικό σας όφελος και όχι για μεταπώληση η άλλη μεταβίβαση η διάθεση σε η χρήση από η για όφελος κάποιου άλλου προσώπου η οντότητας. συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε, μεταφέρετε, διανέμετε, η διαθέτετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην υπηρεσία με οιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να αποβεί ανταγωνιστικός με τις δραστηρίοτητες του «ιστότοπου». δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, αναδημοσιεύσετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες από, μεταβιβάσετε, η εκμεταλλευθείτε με οιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος της “υπηρεσίας”, με εξαίρεση τη μεταφόρτωση υλικού (download) από την υπηρεσία και εκτύπωση ενός αντίγραφου αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεσή ότι θα διατηρείτε όλες τις αναφορές δικαιωμάτων δημιουργίας και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα από τα εμπορικά σήματα, τους εμπορικούς τίτλους, η τους τίτλους υπηρεσιών της «εταιρείας» με κανέναν τρόπο ο οποίος θα δημιουργεί την εντύπωση ότι τα σήματα και οι τίτλοι αυτοί ανήκουν σε εσάς η συνδέονται με εσάς η ότι χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση του «ιστότοπου».

Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων
Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με την «Υπηρεσία» δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από τον «ιστότοπο». Ως εκ τούτου, ο «ιστότοπος» δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, ή αγαθών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με, ή να διαφημιστούν στην «Υπηρεσία».
Ο «ιστότοπος» α) δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον “Ιστότοπο” β) δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με την «Υπηρεσία».

Άρνηση και Περιορισμός Ευθύνης
Συμφωνείτε ότι η χρήση της «υπηρεσίας» από μέρους σας πραγματοποιείται αποκλειστικά με δίκη σας ευθύνη και γνωρίζετε ότι η «υπηρεσία» και οτιδηποτε περιέχεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου, υπηρεσιών, αγαθών, η διαφημίσεων παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται».
Ο «ιστότοπος» δεν εγγυάται τη συμβατότητα της «Υπηρεσίας» με τον εξοπλισμό σας ή ότι στην «Υπηρεσία» ή στις ηλεκτρονικές επιστολές που αποστέλλονται από τον «ιστότοπο» ή κάποιον εκπρόσωπό του, δεν υπάρχουν λάθη ή ιοί ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων καταστροφικών αρχείων.
Σε καμία περίσταση, συμπεριλαμβανομένης άλλα όχι περιοριστικά της αμέλειας, η «εταιρεία», οι προμηθευτές της και τα συνδεόμενα με αυτή μέρη δεν είναι υπόχρεοι απέναντι σας για κάθε άμεση, έμμεση βλάβη, η οποία προέρχεται από τη χρήση η την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας η οποιωνδήποτε άλλων διασυνδέσεων στην υπηρεσία η οποιασδήποτε άλλης κατάστασης προβλεπομένης από τους ορούς χρήσης, όπως είναι η απώλεια εσόδων η προσδοκώμενων κερδών η απολεσθέντων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Διακοπή χρήσης της «Υπηρεσίας»
Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της «Υπηρεσίας» οποιαδήποτε στιγμή αφού καταστρέψετε όλο το υλικό που προμηθευτήκατε από τον “Ιστότοπο” και τη χρήση της «Υπηρεσίας». Συμφωνείτε ότι ο «ιστότοπος», χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μπορεί να τερματίσει ή να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην «Υπηρεσία», αιτιολογημένα ή αναίτια οποιαδήποτε στιγμή. Ο «ιστότοπος» δεν φέρει υποχρέωση απέναντί σας ή απέναντι σε τρίτους για τον τερματισμό ή την προσωρινή διακοπή της «Υπηρεσίας», ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με τον τερματισμό ή την προσωρινή διακοπή της «Υπηρεσίας».

Χρήση Cookies
Ο “ιστότοπος” δύναται να χρησιμοποιεί «cookies» ή παρόμοιου τύπου ηλεκτρονικά εργαλεία για να συλλέγει πληροφορίες που αυξάνουν το βαθμό χρηστικότητας της «Υπηρεσίας».